Kistenfabriek W. de Boer B.V.

Depotnummer
Kamer van Koophandel en Fabrieken

Artikel 1: algemeen

1. Kistenfabriek W. de Boer is een besloten vennootschap statutair gevestigd te Zaanstad en kantoorhoudende te (1507 DH) Zaandam, gemeente Zaanstad aan de Penningweg no. 88. Kistenfabriek W. de Boer B.V. houdt zich bezig met de fabricage en verkoop van pallets, kisten en andere houtproducten (speciaal voor industriële verpakkingen) alsmede de handel in hout.

2. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Leverancier: Kistenfabriek W. de Boer B.V.

Koper: De natuurlijke of rechtspersoon die met de leverancier een koopovereenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten onder meer betrekking hebbende op de fabricage en verkoop van pallets, kisten en andere houtproducten.

Artikel 2: toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Leverancier en Koper, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

Artikel 3: aanbiedingen

1. Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht Leverancier niet tot het sluiten van een overeenkomst met Koper.

2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen veertien dagen is aanvaard.

3. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4: levering

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek.

2. Koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.

3. Indien Koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van Koper. Koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Artikel 5: levertijd

Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient Koper Leverancier derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6: deelleveringen

Het is Leverancier toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Leverancier bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 7: monsters, modellen en voorbeelden

Indien door Leverancier een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 8: wijzigingen in de te leveren zaken

Leverancier is bevoegd zaken te leveren die voor wat betreft de materialen en/of hout­soort afwijken van de in de koopovereenkomst omschreven zaken.

Artikel 9: verpakken, laden en lossen

1. Indien Koper aan Leverancier tevens opdracht geeft tot het verpakken van zijn goederen, geschiedt dit voor rekening en risico van Koper.

2. Het laden en/of lossen van zaken van Koper in/op het (de) vervoermiddel(en) geschiedt eveneens voor rekening en risico van Koper.

3. Koper draagt zelf het risico van beschadiging en tenietgaan van zijn goederen gedurende de periode dat deze zich ter verpakking of verpakt in de fabriek c.q. bedrijfsruimte van Leverancier of Koper bevinden.

Artikel 10: inlichtingen

Koper is verplicht aan Leverancier nauwkeurige specifieke inlichtingen te verstrekken die voor de beoordeling van het soort verpakking en de wijze waarop de goederen van Koper worden verpakt van belang zijn.

Artikel 11: beëindiging van de overeenkomst

1. De vorderingen van Leverancier op Koper zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

– indien na het sluiten van de overeenkomst aan Leverancier omstandigheden ter kennis komen die Leverancier goede grond geven te vrezen dat de Koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

– indien Leverancier Koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

2. In de onder lid 1 van dit artikel genoemde gevallen is Leverancier bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Leverancier schadevergoeding te vorderen.

3. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Leverancier zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Leverancier bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 12: garantie

1. Leverancier garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van twee maanden na fabricage.

2. De onder lid 1 van dit artikel vermelde garantie geldt niet voor opdrachten waarbij Koper onjuiste en/of onnauwkeurige informatie aan Leverancier heeft verstrekt.

3. Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont, heeft de Koper recht op herstel van de zaak. Leverancier kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. Koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.

4. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling.

Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: het onjuist beladen en/of te zwaar beladen van de geleverde zaken.

Artikel 13: eigendomsvoorbehoud

1. De door Leverancier geleverde zaken blijven het eigendom van Leverancier totdat Koper alle navolgende verplichtingen uit hoofde van alle met Leverancier gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:

– de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf,

– de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door Leverancier verrichte of te verrichten diensten,

– eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de Koper van (een) koopovereenkomst(en).

2. Door Leverancier afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de Koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

3. Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de Koper zijn overgegaan en zich nog in handen van de Koper bevinden, behoudt Leverancier zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237. BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in lid 1 van dit artikel genoemde, die Leverancier uit welke hoofde dan ook tegen de Koper mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door Leverancier geleverde zaken welke door de Koper zijn bewerkt of verwerkt, waardoor Leverancier haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren.

4. Indien de Koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Leverancier gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de Koper of derden die de zaak voor de Koper houden weg te halen of weg te doen halen. De Koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

5. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Leverancier zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

6. Koper verplicht zich op eerste verzoek van Leverancier:

– de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;

– alle aanspraken van de Koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Leverancier op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;

– de vorderingen die de Koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Leverancier geleverde zaken te verpanden aan Leverancier op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;

– de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Leverancier;

– op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Leverancier ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de Koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 14: gebreken; klachttermijnen

1. Koper dient de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient Koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

– of de juiste zaken zijn geleverd;

– of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overstemmen met het overeengekomene;

– of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient Koper deze binnen 7 dagen na aflevering schriftelijk aan Leverancier te melden.

3. Niet-zichtbare gebreken dient Koper binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering schriftelijk te melden aan Leverancier.

4. Ook indien Koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Leverancier worden geretourneerd.

Artikel 15: prijsverhoging

1. Indien Leverancier met Koper een bepaalde prijs overeenkomt, is Leverancier niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, in geval van prijsverhogingen van grond- of hulpstoffen, verhogingen van vrachttarieven, lonen, sociale lasten, douane-, in- of uitvoerrechten of omzetbelasting, alsmede prijsstijgingen ten gevolge van de- of revaluatie van binnenlandse respectievelijke buitenlandse valuta.

2. Leverancier mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de Koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 16: betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, door overschrij­ving van het verschuldigde bedrag naar het door de leverancier opgegeven rekeningnummer ten name van Kistenfabriek W. de Boer B.V. te (1507 DH) Zaandam aan de Penningweg no. 88.

2. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de Koper in verzuim; de Koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 2%.

3. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Koper zullen de verplichtingen van de Koper onmiddellijk opeisbaar zijn.

4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 17: incassokosten

1. Is Koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Koper. In ieder geval is de Koper verschuldigd 15% van het factuurbedrag. Indien Leverancier aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

2. Koper is jegens Leverancier de door Leverancier gemaakte gerechtelijk kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien Leverancier en de Koper met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de Koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 18: aansprakelijkheid

1. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade aan goederen die ter verpakking of verpakt in de fabriek van Leverancier bevinden.

2. Niet nakoming van de verplichting tot het verstrekken van inlichtingen zoals bedoeld in artikel 10 ontheft Leverancier van iedere aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg onvoldoende of gebrekkige verpakking van de goederen van Koper.

3. Koper is op straffe van verval van ieder recht op schadevergoeding verplicht om binnen tien dagen na aankomst van de verpakte goederen op de plaats van hun bestemming, schade die de goederen als gevolg van gebreken in de verpakking mochten hebben gelden, schriftelijk aan Leverancier te melden onder overlegging van een rapport van een deskundige op verpakkingsgebied, waaruit de gebreken van de gebezigde verpakking en de aard van de schade duidelijk blijken. Leverancier heeft het recht tot het doen van een contra-expertise.

4. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade indien de verpakking op aanwijzing van de opdrachtgever is uitgevoerd danwel de verpakking voor de verzending van de goederen door Koper is goedgekeurd.

5. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Leverancier, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

6. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Leverancier beperkt tot het bedrag van de factuur met een maximum van € 5.000,00 (zegge: vijf duizend euro).

7. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van of haar Leverancier of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 19: overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Leverancier zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Leverancier wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Leverancier; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het totstandbrengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Leverancier afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

2. Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Leverancier haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Leverancier opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Leverancier niet mogelijk is langer duurt dan zes maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien Leverancier bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 20: geschilbeslechting

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen Koper en Leverancier, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Haarlem. Leverancier blijft echter bevoegd de Koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 21: toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Leverancier en de Koper is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 22: wijziging van de voorwaarden

Leverancier is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Leverancier zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.